Condicións de subscrición á revista A Movida

CONDICIÓNS XERAIS DA SUBSCRICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Subscrición (en diante, as CONDICIÓNS) regulan a relación contractual entre A Movida Cultural S.L. L. e o lector (sexa persoa física ou xurídica) que contrate unha subscrición (en diante, o SUBSCRITOR ou os SUBSCRITORES) á Movida Cultural S.L.L. As presentes CONDICIÓNS poderán sufrir, en calquera momento, modificacións, informándose, no seu caso, ao subscritor mediante correo ordinario, electrónico ou aviso no sitio web da Movida Cultural S.L. L.

Obxecto

O obxecto do presente documento é o establecemento das CONDICIÓNS que serán aplicables ao SUBSCRITOR, desde o momento do envío do formulario establecido para o efecto por Movida Cultural S.L.L. para solicitar a subscrición (en diante o Formulario de Subscrición) á revista A Movida, entendéndose que a partir de devandito momento consente na contratación da subscrición.

Partes contratantes

Dunha parte, A Movida Cultural S.L.L. , cuxa actividade principal consiste na difusión de contido  online e  offline sobre cultura e lecer en Vigo, e doutra parte o SUBSCRITOR.

Contratación da subscrición

Só poderán contratar a subscrición á Movida as persoas maiores de 18 anos, con capacidade suficiente para contratar, no seu propio nome e dereito ou no da persoa xurídica á que representen con poder bastante.

Alta na subscrición da Movida Cultural S.L. L.

Para proceder á subscrición da Movida Cultural S.L. L. será necesario que o interesado cumprimente o Formulario de Subscrición no cal se solicitan diversos datos persoais, que facilitará libre e voluntariamente.

A Movida Cultural S.L. L. garante o cumprimento da normativa en materia de Protección de Datos, concretamente, da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD) e a súa normativa regulamentaria. A Movida Cultural S.L.L. dispón das medidas de seguridade necesarias para garantir a seguridade e confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal suxeitos á LOPD.

En todo momento, o SUBSCRITOR poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais mediante comunicación remitida á Movida Cultural S.L.L., ben enviando unha mensaxe por correo electrónico á dirección electrónica revista@amovida.gal indicando o asunto.

O SUBSCRITOR declara que todos e cada un dos datos e informacións achegadas son veraces, reservándose A Movida Cultural S.L.L. o dereito para excluír da subscrición a todo SUBSCRITOR que facilitase datos falsos, sen prexuízo das accións que procedan en dereito. Así mesmo o SUBSCRITOR declara que coñece e acepta, na súa integridade, as CONDICIÓNS que rexerán entre as partes a partir da contratación da subscrición da Movida Cultural S.L. L.

Condicións e contido da oferta

A Movida Cultural S.L.L. resérvase o dereito de modificar e/ou engadir servizos de subscrición, sempre que o notifique ao subscritor cunha antelación razoable. As modificacións afectarán aos novos SUBSCRITORES a partir do inicio da contratación e aos SUBSCRITORES xa activos ao momento do cambio de condicións, a partir do momento en que se renove a súa subscrición.

No caso de que A Movida Cultural S.L. L. decida dar de baixa algún servizo por razóns empresariais ou doutra índole, deberá notificalo ao subscritor que resulte afectado, cunha antelación razoable, co fin de darlle a oportunidade de cancelar a subscrición se o desexa, sen ningún custo adicional para este.

A subscrición de A Movida comezará co primeiro número dispoñible desde a data de alta; sendo a data de saída os tres primeiros días de cada mes ou o último día do mes previo.

Tarifas e pagos

O prezo da Subscrición será de 24 euros anuais, o que lle dará dereito a recibir na dirección indicada no Formulario de Subscrición, un exemplar de cada número mensual. Calquera cambio que A Movida Cultural S.L.L. efectuase nas modalidades de subscrición e/ou nas formas de pago das mesmas será publicado nesta web e informado os subscritores cunha antelación razoable. As modificacións afectarán aos novos SUBSCRITORES a partir do inicio da contratación e aos SUBSCRITORES xa activos ao momento do cambio de condicións, a partir do momento en que se renove a súa subscrición.

A Movida Cultural S.L.L. realizará a cobranza anual mediante domiciliación bancaria segundo os datos achegados no Formulario de Subscrición (IBAN). O SUBSCRITOR comprométese a aceptar o pago anual de 24 euros e non devolver devandito recibo. Nese caso A Movida Cultural S.L.L. prondrase en contacto co SUBSCRITOR.

O SUBSCRITOR comprométese ao pago correspondente á subscrición, que se realizará mediante debo bancario aceptando que, no caso de que non fose posible a facturación e/ou cobranza por parte da Movida Cultural S.L. L., a subscrición solicitada non lle sexa concedida ou se proceda á súa cancelación no caso de que esta estivese activa.

No caso de que o cobro sexa devolto por falta de saldo, por conta pechada ou por equivocación por parte do SUBSCRITOR, A Movida Cultural S.L.L. comprométese a volver realizar a cobranza da subscrición sumándolle o cargo bancario por devolución de 3,64 euros.

Ademais, en caso de falta de pagamento reiterada, A Movida Cultural S.L.L. resérvase o dereito de tomar as medidas xurídicas necesarias co fin de dar cumprimento ás obrigacións pecuniarias derivadas da contratación da subscrición. A Movida Cultural S.L.L. poderá, sempre que o considere, modificar as tarifas de subscrición. As modificacións nas tarifas afectarán aos novos SUBSCRITORES a partir do inicio da contratación e aos SUBSCRITORES xa activos ao momento do cambio de condicións, a partir do momento en que se renove a súa subscrición.

Duración da subscrición

Transcorridos os 12 meses que corresponden a unha subscrición, a renovación farase de maneira automática. Se o SUBSCRITOR non desexa continuar coa subscrición á revista A Movida deberá notificalo antes do día 20 de mes anterior á renovación.

Cancelación da subscrición

O SUBSCRITOR poderá proceder a cancelar unilateralmente a subscrición contratada en calquera momento durante a vixencia da mesma. A cancelación da subscrición non supoñerá, en ningún momento, o reembolso dos importes que o SUBSCRITOR abonase como contraprestación á subscrición da Movida Cultural S.L.L. Devanditos importes teñen carácter non reembolsable.

Modificación da subscrición

O SUBSCRITOR poderá proceder a modificar a subscrición contratada en calquera momento durante a vixencia da mesma. A modificación da subscrición non supoñerá, en ningún momento, o reembolso dos importes que o SUBSCRITOR abonase como contraprestación á subscrición da Movida Cultural S.L. L. Devanditos importes teñen carácter non reembolsable.

Propiedade intelectual

Todos os contidos de A Movida son de titularidade exclusiva desta ou ostenta dereitos de explotación sobre os mesmos a través de acordos con terceiros.

A Movida constitúe unha obra protexida pola lexislación en materia de Propiedade Intelectual polo que non poderá ser reproducida, distribuída, transformada ou comunicada publicamente en calquera forma, salvo para uso persoal polo SUBSCRITOR.

Así mesmo, o SUBSCRITOR non poderá duplicar, vender, revender ou explotar de ningún xeito os contidos de A Movida.

A Movida Cultural S.L.L. resérvase o dereito de tomar as medidas legais oportunas para ir contra aqueles que contraveñan a presente cláusula.

Documento

O documento de contrato entre o SUBSCRITOR e A Movida Cultural S.L L. está composto polas presentes CONDICIÓNS e o Formulario de Subscrición enviado polo SUBSCRITOR cos seus datos persoais e de pago.

O SUBSCRITOR terá a posibilidade de imprimir ou almacenar estas CONDICIÓNS e os datos do Formulario de Subscrición que lle chegarán vía mail.

Banner A Movidiña

Lei aplicable e xurisdición

O presente contrato interpretarase e rexerá conforme á lexislación española. A Movida Cultural S.L.L. e o subscritor comprométense a tentar resolver, de maneira amigable, calquera desacordo que puidese xurdir no desenvolvemento do servizo contratado, previamente a acudir á xurisdición contemplada.

Para ese efecto, as partes, con expresa renuncia a calquera xurisdición que puidese corresponderlles, sométense á dos Xulgados e Tribunais de Madrid.